در خبرنامه عضو شوید

تبلیغات تئاتر

 • Iتونل

  تونل

  تونلکارگردان: سیامک احصایینویسنده: فارس باقریخرداد و ت...

 • Iقمقمه های ژنرال

  قمقمه های ژنرال

  قمقمه های ژنرالکارگردان:آرمان وحیدینویسنده:حسن باستان...

 • Iسه جلسه ی تراپی

  سه جلسه ی تراپی

  سه جلسه ی تراپینویسنده : نغمه ثمینیکارگردان: افسانه ما...

 • Iبیرون پشت در

  بیرون پشت در

  بیرون پشت درنویسنده : ولفگانگ بورشرتکارگردان: ایمان ا...

 • Iبهشت ۵۰ درجه بالای صفر

  بهشت ۵۰ درجه بالای صفر

  نویسنده: علی حیدریکارگردان: علی حیدریسی و سومین جشنوا...

 • تونل

  تونل

 • قمقمه های ژنرال

  قمقمه های ژنرال

 • سه جلسه ی تراپی

  سه جلسه ی تراپی

 • بیرون پشت در

  بیرون پشت در

 • بهشت ۵۰ درجه بالای صفر

  بهشت ۵۰ درجه بالای صفر

 

آخرین مطالب