تبلیغات تئاتر

 

 • Iپناهنده

  پناهنده

  پناهندهکارگردان: حسین اکبرپور1394 - سالن بهار - تئاترشهر ...

 • Iهتلی ها

  هتلی ها

  هتلی هاکارگردان: حمید رضا آذرنگآبان و آذر  1394 - تالار ا...

 • Iفهرست

  فهرست

  فهرستکارگردان: رضا ثروتیتیر و مرداد  1394 - تالار حافظعک...

 • Iشیندن

  شیندن

  شنیدننویسنده و کارگردان : امیر رضا کوهستانی تیر و مردا...

 • Iستوان اینیشمور

  ستوان اینیشمور

  ستوان اینیشمورنویسنده : مارتین مک دوناکارگردان: محمد ...

 • پناهنده

  پناهنده

 • هتلی ها

  هتلی ها

 • فهرست

  فهرست

 • شیندن

  شیندن

 • ستوان اینیشمور

  ستوان اینیشمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب